KONGRE BİLDİRİ KATEGORİLERİ
(YÖNETİMİN 4 K’sı)

KAVRAMSAL-KURAMSAL
AÇILARDAN YÖNETİM

A. KAVRAMLAR
1. Örgüt Kavramı
2. Kâr Amaçlı ve Kâr Amaçlı Olmayan Örgütler Kavramı
3. Gelir Amaçlı Örgütler
4. Örgütlerin Yönetimi
5. Yönetim
6. Yöneticilik ve Yönetici
7. Liderlik ve Lider
8. İşletme Kavramı
9. Kooperatifler
10. Girişimcilik
11. Aile İşletmeleri
12. Uluslararası İşletmeler
13. Sivil Toplum Kuruluşları
14. Kamusal Örgütler Bağlamında Kamu Yönetimi, Devlet İdaresi, Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumu Kavramı
15. Siyasal Partiler
16. Uluslararası Örgütler
17. İnformal Örgütler
18.Diğer
B. KURAMLAR
1. Klasik (Geleneksel) Yönetim Kuramı
    - Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
    - Yönetim Süreci Yaklaşımı
    - Bürokrasi Yaklaşımı
2. Neo Klasik (Davranışsal) Yönetim Kuramı
3. Modern Yönetim Kuramı
    - Sistem Yaklaşımı
    - Durumsallık Yaklaşımı
4. Modern Sonrası (Post Modern ) Yönetim Kuramı
    -Modern Sonrası Adaptasyon Yaklaşımları
    -Modern Sonrası Dönüştürücü Yönetim Yaklaşımları
5. Diğer

KONUSAL-TEMATİK
AÇILARDAN YÖNETİM

1. İşlevler-Fonksiyonlar Açısından Yönetim
2. Örgüt Yapıları Açısından Yönetim
3. Karar Açısından Yönetim
4. İletişim Açısından Yönetim
5. Motivasyon Açısından Yönetim
6. Liderlik Açısından Yönetim
7. Unvanlar ve Kariyer Açısından Yönetim
8. Kurum Kültürü Açısından Yönetim
9. Örgütsel Başarı-Performans Açısından Yönetim
10. Katılımcılık Açısından Yönetim
11. Stratejik Açıdan Yönetim
12. Kriz Açısından Yönetim
13. Davranışsal Açıdan Yönetim
14. Çatışma Açısından Yönetim
15. Yenilik Açısından Yönetim
16. Araştırma Açısından Yönetim
17. Ekip Çalışması Açısından Yönetim
18. Değişim-Etkinlik-Rekabet Açısından Yönetim
19. Ahlaki Açıdan Yönetim
20. Değer Yaratma Açısından Yönetim
21. Bilişim Sistemleri Açısından Yönetim
22. Y Kuşağı Açısından Yönetim
23. Öğrenen ve Öğreten Örgütler Açısından Yönetim
24. Sorun Çözme Teknikleri Açısından Yönetim
25. Sanal Örgütler Açısından Yönetim
26. Diğer

KURUMSAL AÇILARDAN
YÖNETİM

A. Kâr Amaçlı Olmayan Kurumlarda Yönetim
1. Kamu Kurumları Açısından Yönetim
2. Yerel Yönetimler Açısından Yönetim
3. Siyasi Partiler Açısından Yönetim
4. STK’lar Açısından Yönetim
5. Uluslararası Örgütler Açısından Yönetim
B. Kâr Amaçlı Kurumlarda Yönetim
6. Uluslararası-Küresel İşletmeler Açısından Yönetim
7. Aile İşletmeleri Açısından Yönetim
8. Diğer

KURUMLARARASI ETKİLEŞIM-
GEÇİŞ AÇISINDAN YÖNETİM

1. Uluslararası Örgüt Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının, Kâr Amaçlı Örgütlerde (İşletme, Kooperatif v.b.) Uygulanabilirliği
2. STK'ların Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının, Kâr Amaçlı Örgütlerde (İşletme, Kooperatif v.b.) Uygulanabilirliği
3. Yerel Yönetimlerin Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının, Kâr Amaçlı Örgütlerde (İşletme, Kooperatif v.b.) Uygulanabilirliği
4. Kamu Örgütü ve Kurumlarındaki Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının, Kâr Amaçlı Örgütlerde (İşletme, Kooperatif v.b.) Uygulanabilirliği
5. Kâr Amaçlı Örgütlerin Yönetim İlke ve Uygulamalarının, Uluslararası Örgütlerde Uygulanabilirliği
6. Kâr Amaçlı Örgütlerin Yönetim İlke ve Uygulamalarının, STK'larda Uygulanabilirliği
7. Kâr Amaçlı Örgütlerin Yönetim İlke ve Uygulamalarının, Yerel Yönetimlerde Uygulanabilirliği ve BİT'ler (Belediye İktisadi Teşebbüsleri)
8. Kâr Amaçlı Örgütlerin Yönetim İlke ve Uygulamalarının, Kamu Örgütü ve Kurumlarında Uygulanabilirliği ve KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri)
9. Diğer